onsdag 31 juli 2013

S&P500 - inför torsdag

Möjlig topp även för S&P500.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

Om möjligt en topp med en överlappande avslutning, bara att avvakta vad Ben har att säga.

Lycka till,

måndag 29 juli 2013

lördag 27 juli 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 rörde sig i ett sicksack mönster under veckan, med totalt 7 punkters uppgång.
Rörelsemönstret sedan den 17:e Juli är "överlappande stigande", som jag tolkar som en "avslutande triangel" eller med EW språk en "ending diagonal" eller med TA termer en "megafon".
Mer tydligt ska det vara en 3-3-3-3-3 rörelse. Oavsett namn så är rörelsen en avslutningsformation och uppkommer enligt Elliott när underliggande rörelse gått för starkt, för fort. Dessa formationer kan vara lätt att lura sig på då respektive a eller c kan vara svåra att särskilja från enskilda fullbordade vågor 1-5. Som alla trianglar finns risken/möjligheten till ett rappt kort utbrott i "fel riktning" i den avslutande vågen för att sedan lika rappt uppta ett mönster i motsatt riktning. Så lite försiktighet för daytraders kan rekommenderas, medan för swing och positionstraders så är det en avslutande formation av tidigare rörelse och position tas enligt sin R/R profil.

För rörelsen sedan den 24:e Juni på 1109 var mitt mål runt 1235 (c=1,618*a) alternativt en mer överdriven rörelse som till och med kunde utmana tidigare topp om 1258.
OMX30 kom i fredags in på 1237, så målet är uppfyllt, med alternativet fortsatt öppet, då "megafon" formationen fortsatt inte givit ett utbrott. Stock S är stigande både på vecka och dygns nivå med värdena 75 respektive 93, så fortsatt utrymme för stigande kurser enligt Stock S.

Backar jag ur 5 minuters graferna och kikar in rörelse mönstret sedan den 23:e September 2011 och mars år 2000, så är jag BEARish i 1-3 års perspektivet och BULLish i 10 års perspektivet.

Utifrån ett 10 års perspektiv står OMX30 och övriga världsindex inför en "större rekyl" med nedgångar om upp till 40% för OMX30. Europa och Asien har redan fallit in i sina BEAR cykler medan US indexen fortsatt är i BULL med nya ATH för DOW och S&P500.

OMX30 är enligt min tolkning i ett BEAR market rally sedan september 2011. Med utgångspunkten att botten från Oktober 2002 är en "större botten" ala supercykel, så är uppgången sedan dess en cykel våg 1 och 2 samt i Januari 2011 en "större våg 1". Därefter en nedång till 833 som är en A-våg för fortsatta nedgångar efter en B-vågs topp. Denna B-våg har enligt Elliott inget "tekniskt tak" utan kan pågå i oändligheten mot allt högre toppar. Av den anledningen ska man ha respekt för B-vågor som går över sin tidigare topp, de kan lätt tolkas som en 1-5 våg och när man tror att de avslutas, så kan de lika gärna fortsätta med en ny a-c rörelse upp. För min del så vill jag ha en lägre topp i primärtrenden konstaterad, innan jag blåser på med att B-vågen är klar och position för en lite rappare nedgång i c-vågen tagit vid. Om tidigare topp bryts upp, ja då är det bara att tålmodigt vänta in nästa a-c rörelse mot en ny högre topp innan nästa bevakning mot en eventuellt lägre topp görs.
För OMX30 är en eventuell B-vågs topp 1258 från den 24:e Maj i år. Fram till toppen från den 23:e September 2011 så har OMX30 i primärtrenden gjort en fin a-c rörelse med avslutande i-v vågor i sekundärtrenden samt att efter denna rörelse så bröts både 1127,5 och 1119 i nedgången till 1109. Därmed är tolkningen med en överlappande rörelse (BEAR) mer sannolik än motsatsen.

Men så länge som US index fortsätter att pumpa på upp i sin tydliga BULL trend, så finns det såklart osäkerhet för övriga index, som lätt dras med upp och risken/möjligheten finns som sagt för nya toppar i detta BEAR market rally för OMX30.

Så för att komma tillbaka till de kortare cyklerna, om 1258 är en B-vågs topp, så ska rörelsen sedan 1109 uppföra sig som en rekyl, det vill säga a-b och en avslutande impuls 1-5 till c. Mönstret sedan 1109 till idag, tolkar jag som en enkel zigzag med 1-5 vågor till 1165 och a vågen, rekyl till 1142 och b-vågen. Därefter började OMX30 mycket riktigt att impulsera med en uppgång till 1223 som jag tolkar som en våg 3 topp. Efter denna topp blir det lite svårare, där rörelserna är mindre och därmed öppen för olika tolkningar. Då man trots allt måste ta ställning så sätter jag 1206 botten till våg 4 botten, trots att den var väl kort. Efter 1206 startar OMX30 med att överlappa sin vågutformning och det enda jag kan tolka det som är en avslutande triangel i våg 5. Denna ska då exekveras med 5 vågor med mellanliggande a-c, efter att ha kikat igenom rörelsen nu igen så kan den vara klar, men mer troligt så finns det en våg upp till kvar. Denna rörelse upp kan också vara lite överdriven med ett kort brott upp av den stigande tak kanalen innan den vänder tvärt ned och bryter triangelns botten kanal för vidare nedgångar.  Bekräftelse på att denna tolkning har hög sannolikhet ges först vid i) en konstaterad lägre topp jämfört med 1258 och ii) brott ned av 1165 (a-vågs toppen).
Är denna tolkning riktig så ska nästa våg ned ta OMX30 till mål 1 om c=a = 1085 alt. mål 2 om 1,618 * a = 992.

US index har som sagt en annorlunda vågutformning och är i en tydlig BULL trend med klara impulsrörelser upp. Dessutom slog både Dow och S&P500 ut tidigare topp från 22:e Maj och nya ATH, som en ytterligare bekräftelse på fortsatt BULL. Sedan 24:e Juni från 1560 nivån har S&P500 genomfört en impulsrörelse upp som om min tolkning är riktig nu ligger i sin avslutande 5:e delvågs fas, där botten i fredags på 1676 är en våg 4:a, så enbart 5 mindre vågor upp till en avslutande 5:a under den kommande veckan alt nästkommande.

Det som nu är intressant med US indexen är att hela sekvensen från 4:e Juni 2012 till den kommande veckan (veckorna om utdragen) är en 5 vågors sekvens utifrån ett sekundärtrends perspektiv. Det innebär att BULL återigen ska ställas mot BEAR för den som anser sig vara objektiv. BULL scenariot innebär att den kommande nedgången enbart är en rekyl till en primärvågs 4:a för vidare uppgångar, så länge som primärvåg trends toppen och våg 1 om 1415 håller. Se DOW charten nedan. BEAR scenariot innebär att S&P500 nu toppar ur i en a-c och 1-5 vågs rörelse sett från primär-/sekundärtrenden till en D-våg sett från mars 2000, se S&P500 charten nedan.
BULL innebär som sagt fortsatta uppgångar under hösten och BEAR en mer kraftig nedgång till nivåer runt 600. Då US indexen i synnerhet drivs av Fed's expansiva penningpolitik så kan det vara värt att bevaka marknadens reaktioner på Onsdagens FED uttalanden.

Lycka till,


torsdag 25 juli 2013

OMX30 - inför fredag

OMX30 (10 minuter innan stängning) fortsätter sitt sicksack mönster i det som jag tolkar som en avslutande triangel, inte helt lätt att särskilja de olika a-c vågorna från varandra, utbrott verkar säkrast att invänta. Ta med alt räkning i det korta med röd 1-5.

Lycka till,


onsdag 24 juli 2013

OMX30 - inför torsdag

OMX30 upp mot mitt mål mot 1235, utan att gå ned mot 1200, vilket spelar in en avslutande triangel trots allt. de kan vara lite luriga och lika gärna som den kan vara klar så kan det vara en våg kvar, innan topp. Den försiktige (kloke) avvaktar ett brott ned av bottenkanalen i ed triangeln. Backar jag ur lite ur 5min trenden, ser jag rörelsen som en topp formation.

Lycka till,

tisdag 23 juli 2013

OMX30 - inför onsdag

OMX30 fortsätter sin rekyl mot en T4:a (blå iv) enligt min tolkning. Upprepas mönstret i denna lite mer komplexa rekyl, så torden den landa runt 1200. Bryts dock 1178 i denna nedgång så är hela uppgången till 1223 klar.

Så håller kvar målet i det korta med T4:a runt 1200 och en avlsutande uppgång upp mot 1235, innan en lite större nedgång ska ta fart.

Lycka till,

måndag 22 juli 2013

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt snabbt upp över 1223 och gick sedan snabbt ned under igen. Dock inga brott som rätar ut mina ? i det korta. Min korta räkning med en avslutande eller inledande triangel sedan 1206 eliminerades då 3:an i den blev kortast. Därmed ser ett rekylmönster mest sannolikt ut. Se chart nedan.

Om det är riktigt så är det fortsatt en tid kvar innan den förväntade toppen kommer in, håller 1235 området, men beror på var T4 till slut landar.

Lycka till,

lördag 20 juli 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 rörde sig i en sidledes rörelse, med svag uppåt lutning, under veckan och stängde 10 punkter upp på 1221. Därmed har OMX30 nu avverkat 112 punkter upp i den stigande tertiärtrenden sedan botten på 1109. Stock S på dygns nivå är fortsatt stigande med värdet 92, på veckonivå är den också stigande med värdet 61. Utifrån Stock S finns det utrymme för vidare uppgångar.

Veckans sidledes rörelsemönster ger utrymme för lite olika tolkningar och jag tycker att jag har fler frågetecken än vanligt i mina diagram, med andra ord ett 50/50 läge i den korta analysen, där den kommande veckans utveckling kan behövas för att räta ut dom. Dock som vanligt har jag ett huvudscenario med ett alternativ scenario som man får växla till om huvudscenariot motbevisas. Men jag börjar med de längre trenderna för att bryta ned till de korta med sina alternativ, allt för att undvika att "inte se skogen för alla träden".

10-års trenden - BULL.

SC3 kom in mars 2000 och SC4 landade i oktober 2002 med 73% nedgång. SC5 sökes runt 2026-2027 med nivåer runt 1800-2000. SC 5 ska avverkas i 5 cykel vågor. Cykel våg 1 kom in i Juli 2007 och cykelvåg 2 kom in i oktober 2008 efter 58 % nedgång. Söker cykelvåg 3 runt år 2021. 5 "större" vågor ska avverka cykelvåg 3. Våg 1 kom in i jan 2011 och söker våg 2, primärtrends våg A kom in i september 2011 och våg B kom troligtvis in i på 1258 från maj i år.

Alternativet till ovan är att SC4 fortsatt inte är inne, vilket innebär att den förväntade nedgången blir större än BULL alternativet, se S&P500 charts för den tolkningen.

Primärtrenden - BEAR.

Då rörelsemönstret sedan september 2011 nu är överlappande, väljer jag BEAR som huvudalternativ. I detta scenario har OMX30 avverkat en primärtrends (svart) a och b samt c, via 5 sekundärtrends (röd)vågor.

Efter toppen på 1258 den 22.e maj gjorde OMX30 en relativt kraftig nedgång på kort tid om 12% eller 149 punkter. Därefter en relativt kraftig rekyl upp till som hittills högst 1223. Följer man boken med denna tolkning så ska 1109 vara en sekundärtrends våg 1 och jag söker därmed en våg 2 i den pågående rekylen. Dock räknar jag nedgångar och rekyler i ett a-c mönster i dess olika trender, tills dess att impulsrörelserna är tydliga. På så sätt har jag lättare att analysera BEAR trender och kan enklare följa med de olika rörelserna. Så se mitt röda "a" vid 1109 som tillfälligt, som jag justerar efter nästa rörelse sekvens, beroende på dess utformning.  Det jag nu söker är en lägre topp jämfört med 1258, som om allt stämmer ska avverkas via tertiär trends a - b och ett c via 5 impulsvågor. a och b är avverkade och därefter har OMX30 mycket riktigt startat att impulsera uppåt.

Toppen på 1223 räknar jag med är den 3:e impulsvågen upp och jag söker en våg 4 rekyl för en avslutande uppgång i våg 5. Efter 1223 toppen påbörjade OMX30 en sicksack rörelse som kan tolkas som en a-b-c till 1206 och därmed våg 4 som jag söker. Dock är den nedgången väl kort för att jag med större säkerhet ska kunna peta in den som en 4:a, jag vill alltid att respektive våg ska nå sina fib nivåer alternativt kanal linjer för att kunna jobba med lite större sannolikhet. Så jag sätter ett ? på 1206, bryts 1223 upp nu under kommande vecka så tar jag bort ?.

Resterande delen av sicksack rörelsen är allt annat än lätt tolkad och det är relativt lätt att "trycka in" den tolkning man önskar. Jag kan inte avgöra om uppåt vågorna är impulsiva eller ej, snarare ser de ut som a-c rörelser, men med stora a:n. Om så är fallet så ska mönstret tolkas som en avslutande triangel med a-c mellan respektive våg. I detta fall så är OMX30 i avslutningsfasen av sin rekyl, där enbart sista delen av triangeln ska avslutas via ett brott upp av 1223 och upp mot mitt mål 1235.

Men jag ska erkänna att det går att "trycka in" en impulsrörelse i respektive våg och i detta fall är triangeln en "påbörjande triangel" med en våg 1 i slutet på den, för vidare uppgångar därefter.

Alt 1 kommer att ge OMX30 en topp under veckan för vidare nedgångar, medan alt. 2 enbart ger en rekyl ned för vidare uppgångar och  en topp som till och med kan utmana tidigare topp om 1258.

Jag väljer att hålla fast vid mitt 1235 som mål och ser att ett brott upp över 1223 är en avslutande våg, det vill säga alternativ 1. Men en öppenhet i detta 50/50 läge i det korta kan vara nyttigt att ha, innan allt för stora positioner tas.

Ovan scenario är mitt huvudscenario på medel lång sikt med alternativen i det korta.

Då US index tuffar på i sina BULL trender har jag också sökt med ljus och lyckta efter ett BULL scenario för OMX30 utifrån ett primär trends perspektiv. De flesta blir lite krystade men ett alternativ som är mer "rent" finns faktiskt, dock är det för tidigt att ta det helt seriöst, då det bygger på en triangel rörelse sedan toppen på 1258, där i så fall nedgången till 1109 ska vara det första a:et i triangeln och därefter ska b (nuvarande rörelse) bildas för ett c som ska vara högre än a osv. till ett e som då inte får vara lägre än 1127,5 (a-vågen kan ju bryta tidigare våg 1 topp, men e-vågen får inte göra det). Men som sagt det är väl tidigt att i alla fall trada efter, eller som Elliott uttryckte det "the student can't know it's a triangel, before the 5th wave has started".

Lycka till,


onsdag 17 juli 2013

OMX30 - inför torsdag

Möjligen kan T4:a vara inne, lite svårt att avgöra om den sista vågen upp i det korta perspektivet är en impuls eller ej, så 1200 kan fortsatt besökas.

Lycka till,

tisdag 16 juli 2013

lördag 13 juli 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsatte upp i veckan i sin stigande tertiärtrend (blå). Uppgången passerade nu 100 pkt. uppgång sedan botten den 24:e juni på 1109. Denna uppgång räknar jag fortsatt som en rekyl på nedgången från 1257 till 1109, då tidigare toppar om 1127,5 och 1119 bröts ned.

Mönstret sedan den 23:e september 2011 är därmed överlappande och min tolkning blir då att sedan den 23:e september 2011, så befinner sig OMX30 i ett BEAR market rally, eller med EW termer en större "B-våg". Denna "B-våg" har sedan den 23:e september 2011 avverkat en primärvåg "a" och "b" (svart) samt 5 sekundärtrends vågor (röd) i en impulsrörelse upp till 1257 som ett avslutande primär vågs "c" och tillika större "B".

Utifrån ett 10 års perspektiv tolkar jag att OMX30 befinner sig i en BULL trend, så länge som botten från oktober 2002 om 414 håller. Denna BULL trend räknar jag med ska slå ut toppen från mars 2000 om 1550 runt början på nästa decennium. Sedan år 2000 är min tes att världsekonomin befinner sig i en deflations cykel, med fallande priser. Utan påverkan från de ledande centralbankerna skulle "normalt" en sådan cykel ta ned världens börser till nivåer runt 1982 botten som för OMX30 är runt 100 nivån. Via centralbankernas expansiva penningpolitik har denna deflations cykel mildrats, men inte stoppats. Deflationscykeln räknar jag med följer 16,5 års cykel och bör därmed vara klar runt 2016, för att därefter starta en normal tillväxt cykel med samma tidsperpsektiv 16,5 år, följt av en inflationscykel osv.
Allt detta följer ett mönster sedan 1929-42 som jag räknar som GrandSupercykel 1 och 2. Mars år 2000 räknar jag som en supercykel 3 (SC3) med delvågorna, cykelvåg 1 1966 som gav 24 års uppgång, cykel våg 2 som gav 16 års nedgång till 1982 och sedan SC3 i mars 2000 som gav 18 års uppgång. Utifrån ett sådant "sekel perspektiv" är så frågan om SC4 kom in i mars 2002 eller om den fortsatt inte är klar ? Ja här tvistar de lärde EW "specialisterna" med sina olika teser som egentligen är en kamp mellan "tid och "nivå". Utifrån ett tidsperspektiv är rörelsen mellan mars 2000 och oktober 2002 väl kort, om man jämför med de "normala" decennium rörelserna om 24 år, 16 och 18 år osv. Utifrån ett nivå perspektiv med negångar om > 50% för supercykel rörelser så är nedgången mellan 2000 och 2002 dock helt okey, > 70% för OMX30.
Enligt min förståelse av Elliotts våg teori så är nivåerna av större vikt än tiden. Så min utgångspunkt för 10 års analysen är just nivåerna före tiden, men med en respekt för motsatsen, allt för att hålla en så objektiv bild som möjligt. Därav har jag med Dow Jones i en BULL räkning som är min utgångspunkt och S&P500 i en BEAR analys. Båda utgår dock från en BULL tolkning utifrån ett 10 års perspektiv, skillnaden är bara om super cykel våg 4 kommit in eller ej. Genom att ställa de olika långsiktiga tolkningarna mot varandra kan man enklare bedöma sannolikheten för analysen av de mer jordnära, korta cyklerna. För mig bekräftas BULL tolkningen om Dow Jones fortsätter med högre toppar och lägre bottnar under hösten och förbi årsskiftet. BEAR tolkningen faller in om S&P500 toppar ur nu efter nästa förväntade topp, D-vågen.

Tillbaka till OMX30 och de mer "trading vänliga" cyklerna som jag delar in i Primärtrenden (svart), sekundärtrenden (röd) och tertiärtrenden (blå).

Utifrån rörelsemönstret sedan 23 september 2011 är OMX30 i en fallande primär och sekundärtrend.
Tertiärtrenden är stigande sedan 24 juni från botten på 1109. Med utgångspunkten att en större B-våg toppat ur på 1257 ska en C-våg ta ned OMX30 till området runt 833, eller strax under 800 nivån. Det ska ske i en impulsrörelse om 5 delvågor. Då jag inte sorterat ut de olika vågorna sedan toppen på 1257 riktigt än, så sätter jag botten på 1109 till röd "a", så länge, men mer troligt ändras den till delvåg 1, så snart en lägre topp, jämfört med 1257 är bekräftad. Men det återkommer jag till.

Mer fokus på de kortare cyklerna:

Sedan 1109 har en första delvåg tagit OMX30 till 1166, rekyl till 1142 för att därefter starta en impuls rörelse vidare upp, till så här långt 1217. Den första delvågen var 57,5 punkter och med utgångspunkten att de var a-vågen i rekylen tar jag c= 1,618*a och får 1235,5 som mål 2 för uppgången, (mål1 om c=a är passerad).

Tolkar jag in rörelsemönstret sedan botten på 1142 så får jag in en topp runt 1178 nivån och en rekyl till 1165. 1178 toppen sätter jag till våg 1 i det avslutande c:et och på samma sätt, om jag tar 1,618*våg 1 som mål för våg 3 så får jag in en nivå om 1224 som mål för delvåg 3. Därmed räknar jag med att denna rekyl upp, fortsatt inte är klar utan har T3, T4 och T5 kvar att avverka. Sen får vi se om T3:an ska vara förlängd eller inte och sätta högre mål som kan utmana 1257 toppen eller inte. Men det får vi återkomma till i veckan. Ovan analys är i vart fall min utgångspunkt för den kommande veckan/veckorna.

Lycka till,

fredag 12 juli 2013

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 bröt upp över 1214 och därmed är T3 kortast av T1 och en eventuell T5:a, från gårdagens mål 1 analys. Det eliminerar mål 1 räkningen och mål 2 faller in istället med en topp runt 1235 området, mer om det i helgens veckoanalys, men nedan räkning får gälla för dagens analys, där T3 då fortfarande inte är gjord.

Lycka till,

torsdag 11 juli 2013

OMX30 - inför fredag

OMX30 är så inom målområdet för en B-vågs topp inom omårdet 1200-1235. Mål 1 är uppfyllt med en topp under 1214, men över 1200. Mål 2 med nivåer runt 1235- upp mot tidigare topp, kommer in om 1214 bryts upp. Nedan räkning utgår från mål 1.

Lycka till,onsdag 10 juli 2013

OMX30 - onsdag kl 16.

Blir en kl. 16 bild idag. T4 gjord för OMX30 via en komplex rekyl till 1186. Minut 1 och 2 gjord i avlutande T5:an.

Lycka till,

tisdag 9 juli 2013

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 fortsätter upp i sin rekyl från 1109 mot målområdet 1200-1235 för en b-vågs topp, för att därefter påbörja en lite mer kraftig nedgångs fas.

Nu när OMX30 närmar sig målområdet så ökar volatiliteten. Dagens rörelse med uppgång till först 1193 för en rapp nedgång till 1185, ny uppgång till 1195 och ny rapp nedgång till 1188 gör att jag justerar den korta våg räkningen. Sätter in 1193 som en T3 (blå) topp, då jag tvivlar på alternativet med en 1-2, 1-2 uppbyggnad som i så fall skulle vara en uppladdning för en större uppgång, så väljer att sätta 1193 till en T3:a.

Det begränsar hela detta ben upp till att nå maximalt 1214, då T3 är kortare än T1 och T3 kan ju inte vara kortare än både T1 och T5, Så T5 kan max gå till 1214.

Med det som utgångspunkt har minut 1 och 2 avverkats i T5 som torde komma in mellan 1200 - 1210, men som sagt max. 1214. Bryts 1214 är denna korta tolkning fel och alternativet med en förlängd T3:a måste plockas in.

Lycka till,S&P500 - inför tisdag


måndag 8 juli 2013

OMX30 - inför tisdag

OMX30 tuggar på i sin c-våg - t1 och t2 (blå) gjorda och i t3 har minut 1 och troligtvis minut 2 också genomförts. Siktar fortsatt på en bit över 1200 för denna c-våg.

Lycka till,

lördag 6 juli 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsatte att stiga under veckan i det som jag räknar med är en rekyl upp från nedgången mellan 1258 och 1109. 1109 sätter jag som sekundärtrends a (röd) och söker därmed sekundärtrends b. Då första benet upp avverkats via tertiärtrends a (blå) och andra benet via b kan c beräknas med c=a alternativt c= 1,618*a, vilket ger 1200 alt 1235. Fib 61,8 av nedgången ger runt 1200.

Jag är lite inne på det högre värdet, då jag räknar med att tidigare topp "ska utmanas", främst beroende på att US indexen ska göra en ny högre topp och det vore förvånande om inte OMX30 drogs med upp av BULL kraften från US.

I min korta tolkning har OMX30 gjort minut 1 (grön) och 2 av 5 vågor upp. OMX30 är så i avverkningen av våg 3 som tenderar att vara den längsta, detta tyder också på en lite högre topp upp mot 1235, snarare än 1200, dock är OMX30 i en sjunkande primärtrend och vändningen ned kan komma snabbt, triggat av någon negativ nyhet eller statistik.

Primärtrenden för OMX30 är sjunkande i min BEAR tolkning, såsom den är för samtliga världsindex jag bevakar, med US indexen som det stora undantaget, där de ligger i en fortsatt BULL tolkning. 

10 års trenden för OMX30 tolkar jag som BULL med uppgångar upp över 1550 toppen från mars år 2000. Utifrån ett sådant långt perspektiv är denna nu påbörjade nedgångsfas för primärtrenden enbart en rekyl. Dock är "rekylen" ned omfattande i samtliga mina alternativ, med negångar om minst 34% från toppen på 1257. Jag fokuserar på två huvudalternativ med lite olika utgångspunkt och därmed olika vågtolkningar.

alt 1 - med detta har OMX30 gjort en super cykel botten på strax över 400 från oktober 2002. sedan dessa har OMX30 gjort cykel våg 1 och 2 samt en större våg 1. Här söker jag en 2:a via en a-b-c rekyl. I detta alternativ har c vågen precis påbörjats från 1257 toppen. c-vågen bör här komma in runt a-botten på 833, men mer precist 795. Efter denna nedgång ska OMX30 påbörja en relativt kraftig uppgångsfas till nästa sekelskifte där 1800 kan vara ett bra mål.OMX30 bilderna visar detta alternativ.

alt 2 -  detta alternativ utgår från att super cykel våg 3 gjorts under mars 2000 och att SC4 fortsatt inte är klar, alternativet visas bäst med min S&P500 bild serie, där S&P500 är i avverkningen av en expanderande triangel där D-vågs toppen ska komma in nu under sommaren med en högre topp.
Nedgången i detta fall blir djupare med en 50% nedgång för OMX30 räknat från 1257 toppen, alltså nivåer strax över 600 nivån.

Det fiffiga med EW är att man inte behöver tro så mycket om vilket alternativ som ska falla in, utan den kommande våg utformningen under sommaren och hösten kommer att visa oss, vilket alternativ som är mest sannolikt. Fortsätter US index upp efter nästa topp, ala min DOW tolkning i bilderna, så gäller alt. 1. Påbörjar dock US indexen en BEAR trend efter nästa topp, ala S&P500 bilderna, ja då gäller alt. 2 som mest sannolik.

Båda alternativen har som sagt en BULL tolkning utifrån ett 10 års perspektiv med uppgångar upp över mars 2000 toppen efter denna "rekyl" om 34 alt. 50%.

Lycka till,