söndag 31 maj 2015

Enskilda aktier OMX30


lördag 30 maj 2015

OMX30 - inför veckan


$ och råvaror - inför veckan


fredag 22 maj 2015

OMX30 - dagen vågtolkning


S&P500 - inför fredag


Nya ATH för US index - därmed bör DOW räkningen synas mer noga med varianten att S2 är inne och avverkningen av S3 redan börjats.

Lycka till,

tisdag 19 maj 2015

OMX30 - inför onsdag

OMX30 fortsätter att röra sig i ett klart överlappande mönster där fib50 från nedgången från 1720 till 1558 fortsatt håller (1639). Lycka till/roasan

S&P500 - inför tisdag

S&P500 fortsätterupp i en överlappande rörelse, håller att sekundärtrends 2:an ska in - innan den ska dra iväg i en större rörelse upp. Dock med nya ATH, så är alternativet en inledande diagonal, där jag söker en sekundärtrends 1:a och fortsatt en sekundärtrends 2:a - se Nasdaq räkningen.

Lycka till,


söndag 17 maj 2015

EWT - grunder

Hej,

Jag har fått en del frågor om grunderna i EWT - hade inte tänkt fokusera så mycket på dom i denna blogg, då det finns mycket skrivet av väldigt många kloka analytiker. Bloggens syftar mer till den praktiska tillämpningen av teorin.
Dock kan det för bloggens nya läsare vara av vikt att få lite mer insikt i min vy på EWT och hur jag tillämpar metoden. Tänkte köra igenom grunderna innan en mer strukturerad tillämpning av "olika set ups med hjälp av EWT publiceras:

Här kommer del 1 - EWT grunder

Del 2 Våg formationer och relationer med fib. under sommaren

Del 3 Trading set up's med hjälp av EWT under hösten.


BULL & BEAR - Trading med Elliott Wave
 
Del 1 – grunderna

1.      Inledning

Det finns många bra böcker om Elliott Wave theory (EWT). De flesta handlar dock främst om hur man kan analysera ett objekt enligt denna teori. Dock är ju syftet med teorin att öka sannolikheten i sin trading och till min förvåning finns det väldigt få böcker eller skrifter om hur man kan tillämpa dessa analyser i praktiken i sin trading.

Jag har själv följt teorin under en längre tid och via praktiskt tillämpning kommit underfund med ett antal ”set up’s” som med olika sannolikhet är mer fördelaktiga att tillämpa i sin trading än andra. 
 

Denna text fokuserar mer på den praktiska tillämpningen av Elliott Wave Teorin (EWT) än att skriva ännu en text om analys metoden, dock går jag igenom grunderna som en bas för sin analys förmåga av marknaden.

Snart sagt alla objekt går att tillämpa i sin analys av marknaden med EWT metoden, råvaror, valutor och Index samt såklart enskilda aktier. Dock finns det vissa grund förutsättningar som måste vara uppfyllda för en god tillämpning:

·        En öppen marknadsplats med riktiga köpare och säljare – inte platser styrd av ”market makers” eller manipulerade av andra krafter än köpare och säljare. Med öppenhet menas också att transaktionskurserna publiceras öppet för andra att notera och analysera.

·        Omsättningen bör vara relativt hög med ett vitt spridande av ägande – en låst aktie eller annat objekt med en väldigt dominant ägare är inte tillämpbart.

Anledningen till ovan förutsättningar är helt enkelt att mer än någonting annat så utgår EW teorin från det mänskliga beteendet som förstärks i ett flockbeteende. Vi människor agerar och reagerar i ett visst mönster som Elliott så finurligt fångade och förenklade i det vi kallar The Elliott Wave Theory (EWT).

Vidare utgår denna text från grunden skrivet av Elliott själv och tar inte hänsyn till senare tolkningar av den samma.

2.      Bakgrund – om naturens lag och Elliott principen.

Elliott utgick ifrån att det som påverkas av mänskligt beteende gick att analysera och om man gör det rätt, vidare förutspå. Utgångspunkten är – mönster – pris och – tid. Tidsfaktorn är dock en egenskap som många efter Elliott försökt sätta tummen på för att tillämpa enligt EWT, men enligt mig, ingen som lyckats. Dock finns såklart väldigt bra böcker och teorier om tidscykler och modeller för dessa. Men utifrån ett EWT perspektiv är tidsfaktorn underordnad och Mönster och Pris överordnad. Elliott höll mönstret som den viktigaste egenskapen, då den repeterades från den minsta cykeln till de överordnade cyklerna och tvärtom. Reaktioner på rörelse i en viss riktning repeterades också men med ett alternerat rörelsemönster.

Elliott ansåg att allt som har en mänsklig påverkan går att mäta och analysera i ett mönster med tid och nivå, kanske därav den något pompösa titeln på hans första bok ”The Nature’s Law” – han ansåg att de relationer mellan ting hade ett tydligt mönster som dessutom upprepades enligt Fibonacci tal serie.

EWT utgår mer från människans flockbeteende än något annat. Våg teorin utgår från människans mest grundläggande drivkrafter såsom rädsla och girighet. Beteendet överdrivs ofta och därmed marknadens rörelser.

Det rationella beteendet via fundamental analys och det ”rätta värdet” av olika objekt är mindre intressant (kan såklart användas som en grund), då det mänskliga flockbeteendet vida överskrider max och minimum gränserna enligt den fundamentala analysen. Pris på en vara eller ett trading objekt tenderar att överdrivas och i en situation av stor girighet skapas bubblor som sedan spricker. I situationer av stor rädsla skapas stora undervärden och i panik situationen är en vara eller tjänst starkt undervärderad enligt den fundamentala analysen (FA). Elliott själv pratade inte så mycket om bubblor eller krascher, utan ansåg att det var naturliga mönster helt enligt det naturliga mänskliga beteendet. 
Dessa beteenden rör sig i olika cykler och mer förfinat kan cyklerna delas in i BULL och BEAR trender.
Genom att kunna förutse detta mänskliga flock beteende kan man förutspå framtida rörelse mönster, men kanske viktigast av allt så kan man undgå att dras med i de mer negativa delarna av detta beteende. EWT och dess tillämpning i trading är med andra ord ett sätt att hantera sina känslor i den heta trading situationen och få ett hjälpmedel som ger resultat mer skilt från känslorna i olika situationer. Hur ofta är det inte som jag har gått lång i en situation när hela kroppens känslomaskin skriker ”Gå Kort” för nu går det åt pipan. Eller motsatsen, känslorna skriker sälj för nu är vinsten så hög, men analysen säger att enbart hälften av en prognoserad uppgång är avverkad. Med en god EWT modell är det definitivt enklare att motstå dessa känslor och undvika att dras med i ett negativt flockbeteende. EWT är ett hjälpmedel, inte en exakt vetenskap.
3.      Fördelar och nackdelar med Elliot Wave analys och trading.
EWT har få tvingade regler och många mer eller mindre vaga rekommendationer. Det är därmed inte en precis analys metod utan klart subjektiv. Det krävs en hel del praktisk tillämpning för att komma in i våg räkningen men när man väl har gjort det har den klara fördelar.
Den största fördelen jämfört med andra TA (Teknisk Analys) metoder är att med EWT så kan studenten av EWT faktisk beräkna absoluta toppar och bottnar samt om man kan särskilja de olika trenderna från varandra med precision beräkna nivåerna för dessa.
Den subjektiva delen får det svårt för många att tillämpa den då det är direkt omöjligt i många fall att säga om en tolkning är felaktig. Det finns helt enkelt många alternativa tolkningar som kan vara möjlig, därmed förkastar många teorin som otydlig och allt för subjektiv.

Min erfarenhet är dock att genom att just ställa olika tolkningar mot varandra, så kan man, om man lyckas vara objektiv, väldigt enkelt beräkna sannolikheten för olika scenarion. För mig handlar inte trading så mycket om att ha rätt eller fel utan snarare om att tidigt inse om en trade är felaktig eller rätt. Är den fel gäller det såklart att avsluta den, men kanske inte direkt utan på en mer optimal nivå i enlighet med det alternativa scenariot. Är den rätt, bekräftelse har uppnått, då ska man kanske inte bara ligga kvar utan öka sin insats i förhållande till risk/rewarden. Med andra ord – DEN SUBJEKTIVA DELEN AV EWT ÄR DESS STYRKA om den tillämpas på ett rationellt och utifrån sannolikhetsläran utan behov från analytikerna att ha rätt. För detta krävs det dock en hel del självinsikt och mognad för ETW studenten. 
4 – EWT - ANALYS AV VÅGRÖRELSER
Enligt Elliott kan en rörelse mätas enligt vågteorin från den minsta mätbara millisekunden till rörelser över flera hundra år. Dock av praktiska skäl definierade Elliott en cykel som en rörelse bestående av Fibonacci 144 vågor. Denna rörelse delas in i följande begrepp:
Major, Intermediate och Minor
Av praktiska skäl har jag översatt dessa till
Primärtrenden, Sekundärtrenden och Tertiärtrenden
Dessa trender är utifrån ett trading perspektiv de mest praktiska för position och swing trading. För Daytrading behöver man gå ned ytterligare en tre-sekvens till de underordnade trenderna Minut, Micro och Nano trenden.
När man tradar i en trend behöver man kunna analysera de över och underordnade trenderna, allt i syfte att se om man med hög sannolikhet ligger fel eller fortsatt är rätt på det. De överordnade trenderna anger jag till Större våg, Cykel våg och Super cykel våg, vill man gå upp till > 100 års trenden finns Grand Super cykel trenden.  Dessa använder jag mer för att se om kartan är rätt. Fokus på Primär, Sekundär och Tertiärtrenden. 
Primärtrenden rör sig i års cykler
Sekundärtrenden rör sig i cykler om veckor till månader
Tertiärtrenden rör sig i cykler om dagar.
Men tillbaka till originalet och Elliotts definition av en Cykel som består av 144 vågor.

Antal Vågor
BULL Marknad
BEAR Marknad
Totalt
Major
5
3
8
Intermediate
21
13
34
Minor
89
55
144

 

Märk väl att samtliga siffror är Fibonacci tal serie.
Begreppen BULL marknad och BEAR marknad utgår från Primärtrenden (Major) med en sekvens över flera år som består av 5 vågor upp BULL och 3 vågor ned BEAR.
Vågornas karaktär skiljer sig åt där de uppåt riktade vågorna i en BULL marknad är av typen Impuls rörelse. Vågorna i rekylerna är av typen korrektiv. Impulsrörelsen drar iväg utan att uppåt vågorna överlappar varandra. I den korrektiva rörelsen är ofta vågorna överlappande. 
Det kan inte nog tilläggas att beskrivningen är en ideal beskrivning. I verkligheten är det mer vanligt med förlängningar av vågor och mer komplexa rekyl mönster. Människor har en tendens att finna att tillämpa EWT i en Bull trend är relativt enkelt medan att göra det samma i en BEAR trend är betydligt svårare, i vart fall kan det kräva lite mer erfarenhet för att komma på ”den rätta tolkningen”. Det är också av vikt att lära känna det objekt man tradar, då vissa objekt enbart rör sig i en A-C rörelse både upp och ned. 
4.1                      Vågornas karaktär:
Innan vi går in på formationer och regler och rekommendationer för dessa så kan det vara intressant att titta lite mer på vågornas karaktär. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit med ”den mest sannolika vågtolkningen” så plötsligt kommer en sekvens eller mönster som man känner igen som ”typisk en 3:a” eller ”typiskt en B-våg”, men då kan ju inte min räkning vara riktig….därmed är vågornas olika karaktärer viktig för att snabbt kunna identifiera ett mönster, antigen som en bekräftelse på att man är rätt ute eller att det mönster man för stunden följer är direkt felaktigt.
En rörelse kan vara impulsiv alternativt korrektiv. Den impulsiva rörelsen sätter trenden för ett trading objekt och den korrektiv är en reaktion på impulsiva i balanserande motreaktion.
Impulsrörelsen rör sig med 5 vågor 1-5 och den korrektiva med 3 A-C. Så 5 upp och 3 tillbaka med en stigande trend. Dock ökar komplexiteten där impulsrörelsen kan sub indelas i sin trend men också växla mellan en underliggande till en överliggande i vad som kan betraktas som en och samma rörelse. Den korrektiva rörelsen kan utvecklas till en serie a-c, i syfte att kompensera för impulsrörelsen. Enligt Elliott så kan den ske i 1,2 eller 3 serier av A-C, alltså 3 rak, 7 enkel, 9 dubbel eller 11 trippel rörelser. Men det återkommer jag mer till under avsnitt formationer.

Impulsiva rörelsemönstret:
Rörelsen sker i en impulsiv rörelse det vill säga ej överlappande, med en första våg upp en andra våg ned, en tredje våg upp och en fjärde våg ned för att avslutas med en femte våg upp. Våg 1,3 och 5 är impulsiva och våg 2 och 4 är rekyler i rörelsen 1-5.
Första vågen:
När första vågen upp skapas är marknaden relativt skeptisk till ett trend skifte, då den tidigare rörelsen varit nedåtriktad och det mest naturliga är att våg 1 ses som en del i en korrektion. Den kan dra iväg ordentligt men mer ofta en relativt svag utveckling.
Andra vågen:
Andra vågen är ofta aggressiv ned – marknaden är fortsatt inne på en rekyl rörelse och våg 2 brukar allt som ofta dra ned ordentligt och relativt snabbt avverkas. Ofta hotar våg 2 sin nolla, alltså där våg 1 startade.
Tredje vågen:
I våg tre ökar optimismen med en högre botten för våg 2. När våg 1 toppen bryts upp tar ofta optimismen överhanden och våg 3 blir i många fall den längsta vågen i impulsrörelsen. Våg 3 förlängs också mer ofta än våg 1 och 5. Formationer som GAP upp är vanligt. Våg 3 bryter också ofta tidigare kanal formationer och ger mer trend följande analys metoder signal om trendväxling, därav dess karaktär som vanligtvis den starkaste av vågor i impulsen. I en förlängning är våg 3 av 3 i många fall extrema.
Fjärde vågen:
Är ofta mer grund än våg 2 – optimismen är fortsatt stark och marknaden ser en rekyl som naturlig.
Femte vågen:
Är mer lynnig är de övriga vågorna, beroende på i vilken delsekvens den befinner sig kan den uppträda lite hur som. Dessutom kan den vara kortare än våg 3 toppen, likväl som den kan vara förlängs, dock kan ett bra tips vara att mäta den jämfört med våg 1. 
Korrektiv rörelse mönstret.
Den för många svåraste delen av Elliott Wave teorin. Som Elliott själv uttryckte det ” it may take a wile before the student fully understand the correktive wave pattern”. Men principen är egentligen lika enkel som för impulsrörelsen, att de olika trenderna sub indelar sig i under trender. Det är sällan jag ser en a-b och 1-5 rörelse i c:et som många kanske vill se, för att kunna tolka rörelsen, utan snarare rör sig sekvensen mer ofta i a-c, a-c, a-c i trender av olika storlek. Om objektet vi analyserar har gjort en impulsrörelse 1-5, så förväntar jag mig en mer komplext korrektivt mönster med a-c i minuttrenden, a-c i teritiärtrenden, a-c i sekundärtrenden innan Denna BEAR marknad är över. Dessutom brukar även de flesta rörelser, även i ett korrektivt mönster, repeteras med – enkelt respektive komplext. Mer om alternering nedan.
Våg A:
Första rörelsen ned så är markanden fortsatt inriktad på den tidigare trenden, våg A tolkas ofta som en normal rekyl i den stigande trenden. Optimismen är fortsatt hög och marknaden räknar med en snabb uppgång. 
Våg B:
Om våg 5 är den ”luriga” i impulsrörelsen så är våg B det i det korrektiva rörelsemönstret. Våg B misstolkas ofta som en fortsättning av BULL trenden efter en dipp – A-vågen, dessutom kan B-vågen gå över tidigare våg 3 topp och för trend följande system är det ett en köp signal, som dock snabbt bryts ned, en typisk ”BULL trapp”
Våg C:
Har lite av våg 3 karaktär över sig. Marknaden inser vid det här laget att mönstret mer sannolikhet är ett korrektivt mönster, särskilt om B-vågen skapat en lägre topp jämfört med 3:e vågens topp. 
Regler och viktiga rekommendationer.
Då EWT utgår från människans naturliga egenskaper är det lätt att också använda EWT för att ”bevisa sin tes”, särskilt om man som analytiker har en vinning av att producera dessa analyser. Därför är jag personligen väldigt skeptisk till analytiker som tar betalalt för sina analyser, särskilt faktiskt när det kommer till EWT. Som sagt livet som trader handlar inte om att ha rätt eller fel det handlar om att tjäna pengar med en god Risk/Reward( R/R).
Reglerna är som sagt få, men viktiga då de lägger grunden för en korrekt analys och förenklar en väldigt komplex process, att tolka ett komplext rörelse mönster, förenkla det och också med god sannolikhet förutspå vidare rörelser och nivåer för dessa.
Regler:
1)      En impuls rörelse består ALLTID av fem vågor utan överlapp.
2)      Våg 2 får aldrig skära ned under starten av våg 1.
3)      Våg 4 får inte bryta ned under våg 1 toppen, överlappa.
4)      Våg 3 rör sig alltid över våg 1 toppen.
5)      Våg 3 kan inte vara den kortaste av de 3 impulsvågorna upp 1,3 och 5, om den är det så är våg räkningen fel (kanske den viktigaste regeln för att hitta rätt i sin vågutformning)
Rekommendationer:
1)      Våg 3 är vanligtvis den längsta av våg 1,3 och 5. Våg 3 förlängs mer ofta än våg 1 och 5.
2)      När våg 3 förlängs så sker ofta en förlängning av förlängningen i en våg 3 av 3, den mest aggressiva delen av en impulsvåg.
3)      Alternering mellan våg 2 och våg 4 sker ofta – om våg 2 är en skarp nedgång är ofta våg 4 en mjukare nedgång eller sidledes rörelse.
4)      Är våg 2 och 4 lika i en tänkt vågutformning, så ska man misstänka att de tillhör olika trender. Alltså att våg 4 mer troligt är en våg 2 i en förlängning.
5)      Våg 4 i en överordnad trend kommer ofta ned till våg 4 i den underliggande trenden.  

 Del 2 - går in på vågformation och vanliga relationer mellan vågorna - återkommer under sommaren.
 
/roasan

Enskilda aktier i OMX30 - inför veckan


torsdag 14 maj 2015

S&P500 & DOW - inför torsdag

US index fortsätter sin sidorörelse som i DOW fall kan räknas som en sub indelning i 1-2 vågor och en uppladdning inför en uppgång i serie av 3-4 vågor, när väl utbrott sker.
S&P500 mer överlappande och tyder på att sekundärtrends 2:an inte är klar.

Lycka till,


söndag 10 maj 2015

Lägenhetspriser - Stockholm


Uppdaterar tidigare analys av bostadspriserna - fokuserar på Stockholm lägenhetspriser som övriga index lär följa, med såklart vissa variationer - men anser att den torde vara ledande, så mer intressant att fokusera på - även för de verksamma utanför huvudstaden.

Söker en sekundärtrends 3:a med fib 1,618 * sekundärtrends 1:a ger det 284, motsvarande för en P3:a är 302. Fokuserar på 3:orna i respektive trend (sekundär och primär) då 5:orna kan vara lite hur som helst.

Trenden utifrån sekundärtrenden och primär trenden är intakt - april siffrorna kom in på 254 vilket innebär en fortsatt uppgång om 20% till primärtrends målet - som får finjusteras när väl sekundärtrenden gör en rekyl, vilket den inte gjort än. När P3 målet är uppnått bör man ta det mer försiktigt då analysen enbart sträcker sig från 2005 och då några objekt rör sig i 3 vågors rörelser över längre perioder och min erfarenhet av lägenhetspriser inte omfattar om det är långsiktiga 3 eller 5 vågors rörelser.

Tidsmässigt (som vanligt sekundärt och grovt - nivån är primär) - siktar jag på en P3 topp från och med okt. 2016 till mars 2017, då en större reaktion bör inträffa när deflations fasen sedan 2000 bör övergå till en 16 årig tillväxt fas med låg inflation, dock bör "marknaden" reagera på byte av fundamental cykel (och som vanligt med lite överdrift). 

Lycka till,

tisdag 5 maj 2015

OMX30 - inför onsdag

OMX30 har så 5 vågor (är i den 5:e) ned från 1720 enligt min tolkning. Därmed är sannolikheten hög för en P3:a vid 1720 och att en första delvåg ned är under avverkande, söker sekundär a - rekyl till b och en avlsutande rörelse till P4:a.

Lycka till,

S&P500 - inför tisdag

De två alternativen i det korta lever fortsatt.

Lycka till,


måndag 4 maj 2015

OMX30 - inför tisdag

Alternativen lever för OMX30 enligt helgens anlys för den korta trenden.

Lycka till,